Privatumo politika

Privatumo politika

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato Lietuvos švenčių ir pramogų asociacijos, juridinio asmens kodas 303320236, registracijos adresas Karveliškių g. 8 Vilniaus rajonas, elektroninio pašto adresas info@lsipa.lt („Asociacija“), vykdomo interneto svetainės www.lsipa.lt(„Interneto svetainė“) lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų („Asmens duomenys“) tvarkymo sąlygas, taip pat duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Asociacija gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarko Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi galiojančiais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 („BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (LR ADTAĮ) ir kitais Asociacijos veiklai taikomais teisės aktais. Ši Privatumo politika įgyvendina BDAR, LR ADTAĮ ir kitų teisės aktų nuostatas ir joms neprieštarauja.

Jūsų Asmens duomenis naudojame tik Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Asociacijai nepriklausančias interneto svetaines. Mes neatsakome už šių svetainių vykdomą asmens duomenų tvarkymą, todėl rekomenduojame susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

Kokius Jūsų Asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

Žemiau pateikiami Asociacijos renkami Jūsų asmens duomenys, kuriuos Asociacija gauna tik tiesiogiai iš Jūsų, bei šių duomenų naudojimo tikslai:

Naujo nario priėmimo į Asociaciją tikslu yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, Jūsų veiklos sritis, įmonės pavadinimas, telefono numeris, informacija, kodėl norite prisijungti prie Asociacijos narių, informacija, iš kur sužinojote apie Asociacijos veiklą, adresas į Jūsų asmeninio socialinio tinklo arba jūsų įmonės socialinio tinklo, atvaizdas (nuotrauka), informacija.

Asociacijos narių prisijungimo prie Asociacijos internetinės platformos tikslu yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: vartotojo prisijungimo vardas arba el. pašto adresas, slaptažodis.

Mokymų, seminarų, projektų ir panašaus pobūdžio renginių bei susitikimų organizavimo tikslu yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas.

Asociacijos narių nario mokesčio administravimo tikslu yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, mokėjimo pavedime ir kituose buhalteriniuose dokumentuose esantys Jūsų Asmens duomenys.

Susisiekimo (kontaktavimo) su Asociacija tikslu renkami šie Jūsų asmens duomenys: vardas, el. pašto adresas.
Tiesioginės rinkodaros tikslu yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: el. pašto adresas.
Internetinės svetainės funkcionalumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, informacijos srautų analizės, reklamos pritaikymo tikslu: slapukų (ang. – “cookies”) pagalba yra renkami prisijungimo prie Asociacijos puslapio vietos duomenys, Jūsų veiksmų, naudojantis Asociacijos Internetine svetaine, informacija, duomenys apie Jūsų naudojamą naršyklę, naršymo istoriją, įrenginio tipą, IP adresą. Daugiau informacijos apie slapukus galite sužinote Privatumo politikos skyriuje „Slapukai“.

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Asociacija įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias Jūsų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jeigu Asociacija prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Asociacija negalės pateikti informacijos ir/ar užtikrinti paslaugų Jums teikimo.

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų Asmens duomenis?

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Asociacija gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

Jūsų sutikimas. Jeigu Asociacija remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti atsiųsdami mums el. laišką elektroninio pašto adresu info@lsipa.lt;
Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
Vadovaujantis teisėtais Asociacijos interesais;
Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais.

Kokias teises Jūs turite ir kaip jas įgyvendinti?

Asociacija užtikrina Jūsų teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenis bei kitas Jums priklausančias teises. Norėdami įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į Asociaciją el. pašto adresu info@lsipa.lt.

Asociacija privalo ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus kai toks terminas gali būti pratęsiamas, nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teises ir Jus apie tai informuoti arba atsisakyti patenkinti prašymą raštu nurodant atsisakymo priežastis.

Saugumo užtikrinimo tikslais, Asociacija turi teisę prašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę.

Asociacija Jūsų prašymą įgyvendins nemokamai, tačiau Asociacija turi teisę paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

Jūsų teisės:

Teisė būti informuotam ir gauti informaciją, kaip Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, ir susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis –Jūs turite teisę būti informuotas apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti informaciją, ar Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją bei kitą susijusią informaciją.
Teisė prašyti ištaisyti Asociacijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis –Jeigu pasikeitė Jūsų Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Teisė prašyti ištrinti duomenis – teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami Asociacijai taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
Teisė prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą –teisę riboti Asociacijos atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą turite, jei ginčijate duomenų tikslumą ir Asociacijai atlikus su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Asociacijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
Teisė prašyti perkelti Asociacijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis – teisę gauti Jūsų Asociacijai pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.
Teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu –turite teisę prieštarauti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenis Asociacija tvarko teisėto Asociacijos ar trečiojo asmens intereso pagrindu. Jums pareiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas bus toliau atliekamas tik tuo atveju, jeigu Asociacija motyvuotai nuspręs, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
Teisė atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo – Jūs turite teise bet kada atšaukti savo duotą sutikimą.Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Teisė paduoti skundą priežiūros institucijai – Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.Vis tik Asociacija būtų dėkinga už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, todėl Asociacija prašytų, Jums turint bet kokių nusiskundimų, visų pirma kreiptis į Asociaciją el. pašto adresu info@lsipa.lt

Asociacijoje už duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: aliona@lsipa.lt.